Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την υπηρεσία επικοινωνίας που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ("ΓΚΠΔ")

 

Η παρούσα ειδοποίηση συμπληρώνει την Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού τόπου, προκειμένου να καταδείξει στον χρήστη πώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα επεξεργάζεται συγκεκριμένα τα δεδομένα που εισάγονται σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας: επομένως, καλείστε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού τόπου .
 

1. ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Emmegisoft S.r.l. στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου της pro tempore, με έδρα Via Carpi Ravarino, 300, 41019 Soliera MO - Ιταλία, e-mail info@emmegisoft.com, C.F. / p. IVA 03236850362.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO): Dr. Donato Eugenio Caccavella, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.voilap@amicadpo.eu
 

2. ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (όπως: όνομα, επώνυμο, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, επαρχία, πολιτεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) που παρέχονται απευθείας από εσάς με τη συμπλήρωση της φόρμας συλλογής δεδομένων στην ενότητα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" στον ιστότοπο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (www.emmegisoft.com, ο "Ιστότοπος").

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:
 

(α) να απαντήσει στο μήνυμα ή στο αίτημα για πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω αυτής της φόρμας, π.χ. για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής δωρεάν προσκλήσεων και ενημερωτικού υλικού της εταιρείας) και για να λάβετε προσφορά κ.λπ. η νομική βάση για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ να προσδιοριστεί με την εύλογη προσδοκία ότι θα περιμένατε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα επικοινωνίας σας,

(β) για να σας στείλουμε διαφημιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και των εταιρειών του ομίλου του υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αυτούς ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με χειριστή ή με αυτοματοποιημένες μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. αυτοματοποιημένες εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, αυτοματοποιημένη τηλεφωνική επικοινωνία, instant messaging κ.λπ.)- η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η παροχή της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ,

(γ) προώθηση και πώληση "ειδικών" προϊόντων και υπηρεσιών του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή/και των εταιρειών του ομίλου του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, που προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέσω τεχνικών κατάρτισης προφίλ πελατών που έχουν ως αντικείμενο την ανάλυση και πρόβλεψη πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, τις καταναλωτικές επιλογές του υποκειμένου των δεδομένων, επίσης μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων τεχνικών ή συστημάτων, που εφαρμόζονται επίσης μέσω του εμπλουτισμού των δεδομένων με πληροφορίες που αποκτώνται από τρίτους (εμπλουτισμός). Η νομική βάση για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 

3. ΦΎΣΗ ΤΗΣ ΑΝΆΘΕΣΗΣ, ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχείο α) ανωτέρω, η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωτική για τη διατύπωση απάντησης στο αίτημά σας, δεδομένου ότι η άρνησή σας να παράσχετε τα δεδομένα αυτά θα καταστήσει αδύνατο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας να απαντήσει στο μήνυμά σας, επιβεβαιώνοντας το αίτημά σας για πληροφορίες.

Όσον αφορά τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) ανωτέρω, η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική και η άρνησή σας να τα παράσχετε θα καθιστούσε αδύνατο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να σας ενημερώνει σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή/και τις πρωτοβουλίες του ή να αναπτύσσει προωθητικές πρωτοβουλίες για εσάς που ανταποκρίνονται περισσότερο στο προφίλ σας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων:

 • • για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) ανωτέρω, θα διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απάντηση σε κάθε μεμονωμένη αίτηση παροχής πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συλλογή των δεδομένων. Μόλις παρέλθει το προαναφερθέν χρονικό διάστημα ή όταν εξεταστούν τα τρέχοντα αιτήματα, τα δεδομένα σας θα καταστραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα,
 • • για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) ανωτέρω, θα συνεχίσει να ισχύει για 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής συγκατάθεσης ή έως ότου αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας,

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, της νομιμότητας και της διαφάνειας και την προστασία των δικαιωμάτων σας που περιγράφονται σε αυτόν. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών, τηλεματικών ή/και έντυπων εργαλείων, καθώς και με τη χρήση μέτρων ασφαλείας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή της αθέμιτης πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.
 

4. ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Για την επιδίωξη των σκοπών που περιγράφονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία θα είναι γνωστά στους υπαλλήλους, το εξομοιούμενο προσωπικό και τους συνεργάτες του υπεύθυνου επεξεργασίας, οι οποίοι θα ενεργούν ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από τρίτους που ανήκουν, ενδεικτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • • πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων, πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής, διαφημιστικές εταιρείες ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών,
 • • επιχειρηματικοί εταίροι,
 • • πάροχοι εξωτερικών τηλεματικών πλατφορμών για την αποστολή επικοινωνιών,
 • • εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο στον οποίο ανήκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που συνδέονται ή υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Οι οντότητες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες λειτουργούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που έχουν οριστεί ειδικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, και σε άλλες περιπτώσεις εντελώς αυτόνομα ως ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι, στην τελευταία περίπτωση, η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτούς τους αυτόνομους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για την επιδίωξη των σκοπών που ορίζονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαδοθούν.
 

5. ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητη η διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ για συγκεκριμένες ανάγκες που σχετίζονται με τον τόπο παροχής υπηρεσιών από τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν παρέχουν επαρκή προστασία, η Εταιρεία αναλαμβάνει να εγγυηθεί επαρκή επίπεδα προστασίας και εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

 

6. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ

Σε σχέση με την επεξεργασία που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση, ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ, να ασκήσετε τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 15-21 του ΓΚΠΔ, ιδίως:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, εάν ναι, να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας - συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου αυτών - και να λάβετε, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή/και την ολοκλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,
 • o το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): το δικαίωμα να ζητήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ- το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει στο βαθμό που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα να λαμβάνετε, σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε ανεμπόδιστα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, το δικαίωμα να διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
 • Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση,
 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Ρώμη (RM).

Για να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον ΥΠΔ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.voilap@amicadpo.eu.
 

7.ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΝΗΛΊΚΩΝ

Οι υπηρεσίες σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται για το ευρύ κοινό και δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Ο Ιδιοκτήτης δεν συλλέγει εν γνώσει του προσωπικά δεδομένα από χρήστες κάτω από αυτή την ηλικιακή ομάδα. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδί κάτω των 14 ετών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα τα διαγράψει αμέσως.

Συναινέσεις που δόθηκαν στην Emmegisoft S.r.l. σύμφωνα με τα άρθρα 7-8-9 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. *Ο υπογεγραμμένος

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΌΤΙ ΤΟ

• έχει διαβάσει προσεκτικά και έχει κατανοήσει τις ανωτέρω πληροφορίες στο σύνολό τους,
• έχει πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων της,
• ενεργεί με απόλυτη ελευθερία και απαλλαγμένος από κάθε ψυχολογική συνθήκη και/ή πίεση- όλα τα παραπάνω

εκφράζει την ευρύτερη συναίνεση:
στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που είναι αναγκαία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο γ) της ενημερωτικής ανακοίνωσης και, ως εκ τούτου, συναινείτε στη λήψη διαφημιστικών ανακοινώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/και των εταιρειών του ομίλου του υπευθύνου επεξεργασίας ή/και των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από αυτούς ή στην επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με χειριστή ή μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων επικοινωνίας (π.χ. αυτοματοποιημένες εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, αυτοματοποιημένη τηλεφωνική επικοινωνία, άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων κ.λπ.).

Yes No ndr: The signature is replaced by the click

στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που είναι αναγκαία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2 γ) της ενημερωτικής ανακοίνωσης, και συνεπώς συναινείτε στη λήψη επικοινωνιών για την προώθηση και την πώληση "ειδικών" προϊόντων και υπηρεσιών του υπευθύνου επεξεργασίας ή/και των εταιρειών του ομίλου του υπευθύνου επεξεργασίας, που προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέσω τεχνικών κατάρτισης προφίλ πελάτη με στόχο την ανάλυση και την πρόβλεψη πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις, τις συνήθειες και τις καταναλωτικές επιλογές σας, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων τεχνικών ή συστημάτων, που εφαρμόζονται επίσης μέσω του εμπλουτισμού των δεδομένων με πληροφορίες που αποκτώνται από τρίτους (εμπλουτισμός).

Yes No ndr: The signature is replaced by the click
Please note that fields marked with * are mandatory!