Λογισμικό διαχείρισης για την εταιρεία κουφωμάτων

Λογισμικό διαχείρισης, συνδεδεμένο με το FP PRO και το FP DEALER, ειδικό για τον τομέα κουφωμάτων. Επιτρέπει τον προγραμματισμό και το συντονισμό ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας προσδιορίζοντας για κάθε πόρο (άνθρωποι και μηχανήματα) μία ατζέντα των απαιτούμενων δραστηριοτήτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση των παραγγελιών στις προβλεπόμενες προθεσμίες, σύμφωνα με κριτήρια οργάνωσης και αποτελεσματικότητας. Περιλαμβάνει ενιαία, εξελιγμένη διαχείριση των αγορών, της αποθήκης και της διοίκησης. Η κατάσταση των εντολών παραγωγής, των προγραμματισμών, της εξέλιξης και του όγκου εργασίας αναπαριστάνονται γραφικά, με διαγράμματα του gantt και ιστογράμματα, για άμεση προσπέλαση και ερμηνεία.

 
Διαχείριση παραγγελίας, διαχείριση αγορών και αποθήκης, διοικητική διαχείριση.
 
Διαχείριση εντολής παραγγελίας και προγραμματισμός ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, διαχείριση αγορών και αποθήκης, σύνδεση με το FP WORKSHOP, κοστολόγηση και βιομηχανική λογιστική, διοικητική διαχείριση.
 
Fp Suite Fp Gest Προγραμματισμός και διαχείριση παραγγελιών Emmegisoft
Προγραμματισμός και διαχείριση παραγγελιών
 • Προσδιορισμός της ατζέντας εργασιών και της εταιρικής διάρθρωσης.
 • Εισαγωγή εντολών παραγωγής από το FP PRO και το FP DEALER.
 • Εμφάνιση στην οθόνη των χαρακτηριστικών και της κατάστασης των εντολών παραγωγής που έχουν δοθεί.
 • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων των πόρων της εταιρίας.
 • Προθεσμίες δραστηριοτήτων ανά ημερομηνία, ανά εντολή παραγωγής, με διαχείριση και υπομνήσεις.
 • Έλεγχος εξέλιξης δραστηριοτήτων.
Fp Suite Fp Gest Διαχείριση αγορών αποθήκης Emmegisoft
Διαχείριση αγορών αποθήκης
 • Διαχείριση πολλαπλών προμηθευτών (τιμοκατάλογοι και εκπτώσεις).
 • Δημιουργία παραγγελιών αγοράς πρώτων υλών, επεξεργασίας και εμπορικά προϊόντα.
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών αγοράς (έλεγχος ποσότητας και αξίας).
 • Gestão do multiarmazém.
 • Διαχείριση πολλαπλής αποθήκη.
 • Διαχείριση δέσμευσης υλικών.
 • Διαχείριση λογιστικού stock (κινήσεις και αξιοποίηση).
Fp Suite Fp Gest Διαχείριση παραγωγής Emmegisoft
Διαχείριση παραγωγής
 • Προγραμματισμός των φάσεων παραγωγής.
 • Ξεκίνημα παραγωγής.
 • Έλεγχος εξέλιξης παραγωγής, μέσω αναφορών εργασίας FP WORKSHOP.
 • Διαχείριση διακοπών και συναγερμών παραγωγής.
 • Χρήση κοστολογήσεων παραγγελίας FP WORKSHOP.
Fp Suite Fp Gest Κοστολόγηση και βιομηχανική λογιστική Emmegisoft
Κοστολόγηση και βιομηχανική λογιστική
 • Προσδιορισμός κόστους ανά κοστολόγηση.
 • Βιομηχανική λογιστική ανά παραγγελία και κέντρο κόστους.
Fp Suite Fp Gest Διοικητική διαχείριση Emmegisoft
Διοικητική διαχείριση
 • Διαχείριση πελατών και προμηθευτών (κινήσεις λογιστικές και κινήσεις λογαριασμού)
 • Διαχείριση πιστωτικών ορίων.
 • Διαχείριση ενεργών και παθητικών εγγράφων (Δελτία αποστολής, τιμολόγια).
 • Ενεργό και παθητικό οικονομικό χρονοδιάγραμμα.
 • Σύνδεση με λογισμικό διαχείρισης λογιστηρίου.

Others Products